Het programma DV2030 stimuleert (petro-)chemische bedrijven en daarbij betrokken overheden om structureel te communiceren met mensen die in de buurt wonen van (petro-)chemische bedrijven. 

In opdracht van het programma DV2030 heeft Crisislab onderzoek verricht naar de manier waarop Nederlandse Brzo-bedrijven en veiligheidsregio’s richting omwonenden communiceren over de risico’s van Brzo-bedrijven. De onderzoekers van Crisislab adviseren om tot een maatschappelijke overeenstemming te komen over welke partij(en) nu precies over de risico’s van Brzo-bedrijven moeten communiceren en welk doel met deze risicocommunicatie bereikt zou moeten worden. Het rapport bevat verder o.a. een analysekader dat ook als ontwerptool kan worden gebruikt voor effectieve risicocommunicatie. Het analysekader is besproken tijdens een workshop van professionals die betrokken zijn bij (risico-)communicatie rond chemiebedrijven (november). Daarbij werden diverse lokale initiatieven gepresenteerd, zoals een burenraad. In april zullen de opgedane ervaringen worden gedeeld tijdens een vervolgworkshop. 

Eén van de bevindingen in het rapport luidt dat er in Nederland op dit moment nauwelijks risicocommunicatie plaatsvindt over de risico’s van Brzo-bedrijven. Dit is voor de stuurgroep DV2030 aanleiding om in maart in een aparte bijeenkomst nader op het rapport in te gaan. Tijdens bespreking van het rapport in een voorbereidende klankbordgroep met vertegenwoordigers van overheden en bedrijven, bleek dat er wel degelijk diverse initiatieven lopen op het gebied van communicatie over de risico’s van Brzo-bedrijven. Ook werd tijdens deze bijeenkomst het wettelijk kader geschetst. 

Om meer inzicht te krijgen in wat er leeft onder omwonenden van deze bedrijven en (petro-) chemische clusters, ontwikkelt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een regionaal instrument om veiligheidsbeleving en informatiebehoeften te peilen. In het voorjaar zal dit instrument worden gebruikt bij een belevingsonderzoek onder omwonenden van Chemelot. Het programma DV2030 ondersteunt daarnaast enkele bijeenkomsten in Limburg om risicocommunicatie-activiteiten door betrokken overheden en Chemelot verder af te stemmen en daaruit ook lering te trekken die bruikbaar is voor anderen. De risicocommunicatie moet leiden tot een geïnformeerde omgeving die zich bewust is van de risico’s en weet wat zij moet doen bij een ramp of crisis.