De organisatie
In Safety Delta Nederland (SDN) werken drie partijen structureel, integraal en nauw samen:

 • de Industrie ((petro)chemieketen van circa 300 BRZO-bedrijven, overige BRZO bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van deze keten);
 • de Wetenschap (universiteiten en kenniscentra); en
 • de Overheid (inspectiediensten en beleid).

Deze samenwerking is op 5 oktober 2020 vastgelegd in een convenant.

De ambitie is om de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld te doen zijn en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie te hebben op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.

SDN zal bestaan uit drie pijlers:

 

SDN zal worden aangestuurd door een Stuurgroep met vertegenwoordigers van de drie Partijen. De dagelijkse leiding is in handen van een programmadirecteur. De pijlers worden aangestuurd door programmamanagers.

Het SDN Kenniscentrum zal worden opgericht met een Safety Deal onder penvoerderschap van de Stichting Veiligheid Voorop. Het zal bestaan uit een deel waarin partijen hun technieken kunnen plaatsen en een deel waarin kennis per veiligheidsdiscipline beschikbaar is.

Succes betekent dat resultaten van de activiteiten van het SDN KennisCentrum voelbaar zijn op de werkvloer.

Voor dit SDN KennisCentrum zijn de partijen op zoek naar een ambitieuze, creatieve en bevlogen programmamanager. 

De functie
De programmamanager KennisCentrum maakt deel uit van een klein programmateam onder leiding van de programmadirecteur Safety Delta Nederland.

De programmamanager KennisCentrum is verantwoordelijk voor het opbouwen en inrichten van het totale KennisCentrum en de afstemming hiervan met de drie partijen.

De programmamanager Kenniscentrum werkt samen met de Werkgroep SDN Kenniscentrum aan de uitvoering van het betreffende deel van het Meerjarenprogramma SDN aan de hand van het tweejaarlijkse SDN Kennisprogramma waarin in ieder geval de volgende punten worden geadresseerd:

 • Verzamelen van de in het kader van SDN beschikbaar komende kennis over bestaande en nieuwe veiligheidsconcepten (mind-, hard- en software) en ter beschikking stellen aan alle betrokken partijen in de (petro)chemische sector;
 • Faciliteren van contact op verschillende niveaus tussen personen zowel binnen respectievelijk het bedrijfsleven, de Overheid en de Wetenschap als tussen personen uit deze partijen;
 • Bevorderen dat ontwikkelde kennis doorvloeit naar curricula voor WO, HBO- en MBO-onderwijs;
 • Ervoor zorgen dat relevante informatie op een digitaal toegankelijke wijze en in bruikbare vorm algemeen openbaar toegankelijk wordt en met name beschikbaar komt voor alle Brzo-bedrijven, onder andere door middel van een website en een technologiecatalogus.

Verder is nauwe samenwerking met de programmamanager InnovatieCentrum is essentieel. Het bij elkaar brengen van kennisvraag en -aanbod kan leiden tot nieuwe en specifieke onderzoeksvoorstellen.

Specifieke verantwoordelijkheden en projecten zijn:

1. Inventariseer, en actualiseer, vraag- en aanbod over kennis en technologie in relatie tot industriële proces- en omgevingsveiligheidsconcepten. Werk met belanghebbenden aan verbeteringen als onderdeel van een door partijen vastgesteld Meerjarenprogramma.

- Speciaal Project: Het opzetten van richtlijnen voor en het inrichten van een Technologie Catalogus.
De SDN Technologie Catalogus richt zich op non-competitieve onderwerpen, inclusief een deployment tool. Kwaliteitsreviews lopen via een booking.com type systeem en geven inzicht in de toepassingen in de praktijk. In dit deployment tool kunnen bedrijven ‘niet traceerbaar’ zien welke technologie door anderen gebruikt worden. Dit stimuleert bedrijven om actueel gebruikte technieken en kennis te heroverwegen om zodoende meer vernieuwing te stimuleren. Een blauwdruk is hiervoor al opgezet als onderdeel van het SDN online platform.

2. Door kennisverzameling en –verspreiding gebruik makend van bestaande netwerken:

a. in de industrie: Regionale Veiligheidsnetwerken, Brancheorganisaties en andere relevante industriële netwerken.

b. bij Overheid en Kenniscentra: netwerken met koppeling naar onderzoeksgebieden weergeven in het op te richten SDN InnovatieCentrum.

- Speciaal project: Het op de kaart zetten van de SDN
Samen met de programmadirecteur worden contacten opgezet en onderhouden met bestaande netwerken binnen de partijen. Doel is vertrouwen verwerven in de toegevoegde waarde van Safety Delta Nederland als ‘makelaar’ in kennis- en innovatieve ideeën voor continue verbetering van industriële veiligheidsconcepten.

- Speciaal Project: Het opzetten van kennisgroepen.
Kennisgroepen worden georganiseerd per discipline of thema. Deelnemers aan de kennisgroepen zijn professionals aangeleverd door de partijen. Deze professionals zullen op partime basis de kwaliteit van de ingebrachte kennis beoordelen, categoriseren en helpen verspreiden. SDN werkt een benadering uit om Innovatie- en Kennisuitkomsten consistent naar de gebruikers te brengen.

3. Maak kennis over industriële proces- en omgevingsveiligheid passief en actief beschikbaar via enerzijds het SDN webportaal en nieuwsbrieven, en anderzijds specifieke workshops met hulp van de kennisgroepen.

- Speciaal Project: Het opzetten en onderhouden van SDN KennisCentrum website
Als onderdeel van het online SDN platform dient er een algemene website te komen waar kennis per discipline en ambitie wordt weergegeven. Om goede toepassing te stimuleren wordt de kennis gelaagd beschikbaar gemaakt: de kennis wordt naar mate van complexiteit gecategoriseerd zodat organisaties een betere keus kunnen maken.

Maak kennis over industriële proces- en omgevingsveiligheid passief en actief beschikbaar via enerzijds het SDN webportaal en nieuwsbrieven, en anderzijds specifieke workshops met hulp van de kennisgroepen.

De gewenste capaciteiten
De volgende capaciteiten zijn onmisbaar voor de programmamanager KennisCentrum:

 • Kennis van en ervaring met de (petro)chemische industrie en met voorkeur procesveiligheid;
 • Ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken;
 • Externe blik en in staat om externe initiatieven te koppelen;
 • In staat om complexe processen en producten kort, bondig en beeldend samen te vatten voor de doelgroep: focus aanbrengen en vasthouden en kennis naar de gebruikers brengen;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Ervaring met proces- en projectmatig werken;
 • Ervaring met ICT en nieuwe manieren van kennisdelen;
 • Passende competenties zijn: initiatief, communicatief, enthousiasmerend, organisatiesensitief en omgevingsbewust.

De arbeidsvoorwaarden

De functie van programmamanager KennisCentrum is voor 20-24 uur per week voor een periode van 2 jaar. Zowel na het eerste als het tweede jaar wordt geëvalueerd. De functie is per eind november 2020 beschikbaar. De rol kan mogelijk worden ingevuld via een delegatiecontract (uitlenen vanuit huidige werkgever). Het salaris is passend bij de genoemde taken en verantwoordelijkheden.

De selectieprocedure

De sollicitatiegesprekken vinden in november 2020 plaats. CV en motivatie kunnen worden ingestuurd tot dinsdag 3 november 2020 via postbusduurzameveiligheid2030@minienw.nl De uitgekozen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de drie partijen.