De organisatie

In Safety Delta Nederland (SDN) werken drie partijen structureel, integraal en nauw samen:

 • de Industrie ((petro)chemieketen van circa 300 BRZO-bedrijven, overige BRZO bedrijven en bedrijven die werkzaam zijn of deel uitmaken van deze keten);
 • de Wetenschap (universiteiten en kenniscentra); en
 • de Overheid (inspectiediensten, beleid).

Deze samenwerking is op 5 oktober 2020 vastgelegd in een convenant.

De ambitie is om de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld te doen zijn en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie te hebben op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.

SDN zal bestaan uit drie pijlers:

 

SDN zal worden aangestuurd door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de drie partijen. De dagelijkse leiding is in handen is van een programmadirecteur. De pijler KennisCentrum en de pijler Innovatie worden elk aangestuurd door een programmamanager.

Op basis van de ambities en het commitment van de drie partijen is SDN als voorbeeld opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen. Dit geld is niet gegarandeerd. Toekenning van het geld door NWO of andere subsidieverstrekkers hangt af van de kwaliteit van de in te dienen onderzoeksvoorstellen en de breedte van de coalitie tussen Wetenschap, Industrie en Overheid. Deze voorstellen verbinden bij voorkeur ook de alfa-, bèta- en gamma-wetenschappen.

Onderzoeksprojecten geïnitieerd door het SDN InnovatieCentrum worden door SDN ingediend onder penvoerderschap van ISPT (Institute for Sustainable Process Technology).

Binnen de pijler Innovatie zal worden gestart met de onderzoeksthema’s: geen incidenten door menselijk handelen, het voorkomen van corrosie (onder isolatie) en te late lekdetectie. Projecten brengen bij voorkeur ‘hardware, software en mindware’ samen.

Partijen delen het beeld dat het niet volstaat om alleen af te gaan op het aantal incidenten om het veiligheidsbeheer goed te monitoren. Om die reden onderzoeken Partijen in SDN Innovatie welke gezamenlijk gedragen methoden en voorspellende indicatoren kunnen worden gebruikt om de ontwikkelingen met betrekking tot veiligheidsbeheer te monitoren.

Succes betekent dat resultaten van de activiteiten van het SDN InnovatieCentrum voelbaar zijn op de werkvloer.

Voor dit SDN InnovatieCentrum zijn de partijen op zoek naar een ambitieuze, creatieve en bevlogen programmamanager. 

Specifieke verantwoordelijkheden en projecten zijn:

1. Initieer de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s over kennis en technologie in relatie tot industriële veiligheidsconcepten. Doe dit op basis van behoefte bij partijen.

- Speciaal Project: Inventariseer en publiceer lopende ontwikkelingen.
Voortbouwend op eerder werk maakt SDN inzichtelijk wat de ontwikkelingen, de huidige ‘Good Practices’ en technieken zijn op een betreffend onderzoeksthema. Technology Readiness Level (TRL) is zichtbaar per opkomende technologie. Dit wordt gepubliceerd als onderdeel van het SDN online platform. Onderzoeksresultaten worden praktisch toegankelijk en toepasbaar gemaakt en gedeeld. SDN werkt een benadering uit om Innovatie- en Kennisuitkomsten consistent naar de gebruikers te brengen.

1. Werk met belanghebbenden aan onderzoeksvoorstellen als onderdeel van een door partijen vastgesteld Meerjarenprogramma. Zet zo nodig prioriteiten. Zoek goedkeuring van uit te voeren onderzoeksvoorstellen door de SDN Stuurgroep.

2. Coördineer, gebruik makend van de dienstverlening van ISPT, de indiening van de onderzoeksvoorstellen. Zorg voor het maximaal benutten van beschikbare gelden en capaciteit (‘in kind’ bijdrage). Laat waar mogelijk lopende programma’s van derden aansluiten. Faciliteer deelname van bedrijven, inclusief ondersteuning uit de praktijk en ‘experimenteerruimte’.

- Speciaal Project: Het opzetten en onderhouden van gebruikersnetwerken voor implementatie van innovatieve projecten.
Deel als onderdeel van het SDN online platform de status van lopende projecten en activiteiten en deel kennis en informatie tussen de netwerken en betrokken partijen.

3. Breng bestaande partners, structuren en regio’s op innovatiegebied bij elkaar.

- Speciaal project: Het op de kaart zetten van de SDN
Samen met programmadirecteur worden contacten opgezet en onderhouden met bestaande netwerken binnen de partijen. Doel is vertrouwen verwerven in de toegevoegde waarde van SDN als ‘makelaar’ in kennis- en innovatieve ideeën voor continue verbetering van industriële veiligheidsconcepten.

4. Maak innovatie in industriële proces en omgevingsveiligheid passief en actief beschikbaar via onder meer de SDN communicatiekanalen, zoals website en nieuwsbrieven. Ook worden in samenwerking met de relevante partijen workshops georganiseerd.

De gewenste capaciteiten

De volgende capaciteiten zijn onmisbaar voor de programmamanager InnovatieCentrum:

 • Ervaring met de onderzoekswereld en het opzetten van onderzoeksprogramma’s; kennis van en ervaring met trajecten van het NWO zijn een pré;
 • Ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken; kan omgaan met verschillende – soms strijdige – belangen; inspirerend en openstaand voor frisse ideeën en initiatieven; externe blik en in staat om externe initiatieven te koppelen;
 • In staat om onderzoeksresultaten breed beschikbaar te maken voor de doelgroep; in staat om complexe processen en producten kort, bondig en beeldend samen te vatten voor de doelgroep: kan focus aanbrengen en vasthouden, en kennis naar potentiële gebruikers brengen;
 • Kennis van en ervaring met de (petro)chemische of procesindustrie is een pré;
 • Kennis en ervaring met human factor engineering zijn een pré;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Ervaring met proces- en projectmatig werken;
 • Passende competenties zijn: initiatief, communicatief, enthousiasmerend, organisatiesensitief,  doorzettingsvermogen en passie voor innovatie en digitalisatie.

De arbeidsvoorwaarden

De functie van programmamanager InnovatieCentrum is voor 20-24 uur per week voor een periode van 2 jaar. Zowel na het eerste als het tweede jaar wordt geëvalueerd. De functie is per eind november 2020 beschikbaar. De rol kan mogelijk worden ingevuld via een delegatiecontract (uitlenen vanuit huidige werkgever). Het salaris is passend bij de genoemde taken en verantwoordelijkheden.

De selectieprocedure

De sollicitatiegesprekken vinden in november 2020 plaats. CV en motivatie kunnen worden ingestuurd tot dinsdag 3 november 2020 via postbusduurzameveiligheid2030@minienw.nl De uitgekozen sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de drie partijen.