Een aantal partners uit de proces- en chemische industrie heeft samen met het landelijke programma Duurzame Veiligheid 2030 en World Class Maintenance (WCM) een set van praktische tools ontwikkeld om corrosie onder isolatie beter te kunnen managen.

Corrosie onder isolatie (CUI, naar het Engelstalige Corrosion Under Insulation) is een fenomeen in de proces- en (petro)chemische industrie. Het kan leiden tot storingen en hoge onderhoudskosten en het vormt een (omgevings)risico. Het project ‘Corrosie onder Isolatie’ heeft als doel industriële calamiteiten te voorkomen door tijdige detectie van corrosie onder isolatie. Dat kan door middel van een risicogestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen, adequate non destructive testing (NDT) technieken en door selectie van geschikte coatings (samenhang tussen systeemkeuze, de wijze van aanbrengen en de condities waaronder aangebracht wordt).

Beslismodel NDO-techniek
Er is in drie werkgroepen gewerkt aan drie verschillende invalshoeken. Werkgroep NDO (Non Destructief Onderzoek) richtte zich op het ontwikkelen van een beslismodel voor het selecteren van de juiste NDO-techniek voor een bepaalde situatie.

Levensduur coating voorspellen
In de werkgroep Coatings onderzochten de deelnemers de kwaliteit van coatings en van de bedrijven die de coatings aanbrengen. Ook onderzochten ze de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Naar aanleiding hiervan is een tool ontwikkeld waarmee de levensduur van coating onder isolatie kwalitatief en kwantitatief te voorspellen is.

Risk Based CUI management
Een risicogestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen was het doel van de derde werkgroep. Deze richtlijn, gebaseerd op de HLS-structuur van ISO, biedt een praktisch antwoord voor bedrijven met hun aanpak van corrosie onder isolatie.

Deliverables in detail tijdens bijeenkomst
Tijdens het CUI Eind-event op 24 maart aanstaande, worden de uitkomsten gepresenteerd voor de assetowners en ketenpartners, overheid en kennisinstellingen.