On the roads.

Roadmap 1 Duurzaam asset management

Trekker Erik Klooster (VNPI)

Secretaris Peter Bareman (VNCI)

Uit een eerste verkenning is gebleken dat binnen dit thema sprake is van een breed spectrum aan stakeholders en ketenpartners, zoals assetowners, contractors, onderzoeksinstellingen (bv Fieldlab CAMPIONE en TNO) en overheid (inspectiediensten, RVO), die betrokken zijn bij assetmanagement.

Ook lopen er al diverse initiatieven vanuit verschillende platforms en brancheorganisaties, zoals  ontwikkeling self assetment tool corrosie onder isolatie (World Class Maintenance), BRZO inspectieproject Ageing (BRZO+), Asset Health Center op basis van onder anderen big data (Sitech), inrichting van een Maintenance Value Park (Chemiecluster Terneuzen), een verkenning naar de mogelijkheden van non-intrusive inspections bijvoorbeeld met behulp van drones (VNCI) en een verkenning naar procesintensificatie gericht op veiligheid (I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu) . Deze initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan duurzame en veilige assets binnen de (petro)chemie.

Naast deze verkenning zijn twee workshops georganiseerd voor vertegenwoordigers van branches, (petro)chemie, overheid en wetenschap om de weg te plaveien voor deze roadmap. Daarbij zijn kansrijke concrete projecten geïnventariseerd. Het is belangrijk om aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven.

Hoewel assetmanagement voornamelijk “hardware” gedomineerd wordt, is uit de workshops ook aandacht gevraagd voor onderwerpen als awareness, kennis, vertrouwen, checks and balances en het opstellen van performance-indicatoren.

Roadmap 2 Naar een integrale uitvoering van beleid

Trekkers Peter Torbijn (IenM) en Rob Triemstra (SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Secretarissen Simone Wiers (SZW) en Danischa Ramdat (IenM)

De  deelnemers In de roadmap zijn het erover eens dat de roadmap zich moet richten op het samen werken aan een visie op het stelsel voor de langere termijn.  Daarbij wordt onder het stelsel verstaan het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van deze bedrijven. Dat bestaat uit de inspanningen van de bedrijven en overheden.  Als startpunt van de discussie wordt het wenselijk geacht een goede analyse van het huidige stelsel te (laten) maken, zodat alle deelnemers vanuit de zelfde basis informatiepositie de discussie voor de langere termijn kunnen voeren. Momenteel wordt bekeken welke partij de analyse kan opstellen.

Roadmap 3 Naar een transparante en beveiligde sector

Trekker Aukje Hassoldt (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Secretarissen Nicolette Bouman (IenM) en Mark van de Ven(RIVM)

De secretarissen zijn in aan de slag gegaan met een serie interviews in het veld.

De uitkomst van de interviews zijn gebruikt als input voor een workshop op 28 maart.

Aukje Hassoldt heeft de klankbordgroep uitgenodigd om op 10 maart bij elkaar te komen.

Roadmap 4 Ruimte voor (petro)chemieclusters

Trekker Jaap Hoogcarspel (clustercommissaris Rijnmond)

Secretaris Charles Tangerman (IenM)

De klankbordgroep heeft in een kick off kennisvragen geformuleerd en onderzoeksrichtingen uitgestippeld, onder meer naar blokkades bij het optimaal functioneren van clusters.

De rapporten over de clusters Rotterdam-Moerdijk, Eemshaven en Chemelot worden ganalyseerd. Onderzoeken die plaats hebben gevonden binnen het programma Modernisering Omgevingsveiligheid van IenM, en publicaties van Pr Genserik Reniers worden ook betrokken in de analyse.

Op 28 maart is de klankbordgroep weer bij elkaar gekomen om het projectplan verder af te bakenen. De eerste prioriteit ligt bij het verkrijgen van meer zicht op voor- en nadelen van clusters voor veiligheid. Daarvoor wordt een benchmark van de bestaande chemieclusters uitgevoerd, met input van de clusters zelf, veiligheidsregio’s en BRZO-OD’s.

Roadmap 5 Naar een hoogwaardig kennissysteem

Trekker Sandra de Bont (VOTOB)

Secretaris a.i. Peter Bareman (VNCI)

In kader van roadmap 5 zijn vertegenwoordigers van branches, overheid, wetenschap en kennisinstellingen bij elkaar geroepen in twee werksessies. Op basis hiervan zijn de behoeftes, doelgroepen, ontwikkelingen, belangen en lopende initiatieven over kennis en onderwijs op het gebied van veiligheid bij de geledingen geïnventariseerd. Deze werksessies zijn een goede voedingsbodem geweest voor de plannen voor een “kennis-ecosysteem”.

Kenmerken van een dergelijk systeem is het dynamisch en zelfregulerend karakter van een ecosysteem, die zich voortdurend aanpast aan de veranderende omstandigheden en uitdagingen op het gebied van veiligheidskennis binnen de industrie en overheid.

Onderwerpen die een rol spelen zijn “leven lang leren" en "van elkaar leren”. De plannen omvatten het verzamelen, ontsluiten, valoriseren, delen en toepassen van kennis en informatie, aanmoedigen van intrinsieke motivatie, leren van goede praktijken en incidenten, het ontwikkelen van een virtueel kenniscentrum en nieuwe leermethodieken (leerling-meester en vice versa).

De opbrengsten van deze sessies waren zeer inspirerend en vormen de basis voor een op te zetten scholing-, training- en onderzoeksprogramma en bijbehorende benodigde faciliteiten. Daarbij wordt ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij Veiligheid Voorop.

Trekkers bij elkaar

De trekkers zijn op 7 februari bij elkaar gekomen. De meerwaarde van het programma, vinden ze, zit in de mogelijkheid om bij elkaar te zitten, een gezamenlijk beeld te creëren en van elkaar leren. Vertrouwen is daarbij een voorwaarde.

Ze zien een zekere overlap tussne de roadmaps, en zien voor zichtzelf een rol in ervoor zorgen dat er geen dubbel werk wordt gedaan.

Het formuleren van een visie voor het programma en wie welk rol vervult kan behulpzaam zijn in het formuleren van een doel. De wetenschap heeft een rol te vervullen in het scheppen van een beeld en het formuleren van een veiligheidsconcept van de toekomst.

Belangrijke data

•Op 20 april is de eerste vergadering van de Stuurgroep

•Op 8 juni is de tweede vergadering van het Trekkersoverleg

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief?

Neem dan contact op met: postbusduurzameveiligheid2030@minienm.nl