Programma Duurzame Veiligheid 2030 gestart

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Programma Duurzame Veiligheid 2030. Het programma Duurzame Veiligheid 2030 is gestart na de High Level conference van 14 september 2016. In het programma werken overheid, industrie en wetenschap samen met als doel in 2030 alle incidenten met schade voor burgers of omgeving uitgesloten te hebben. Het programma wordt uitgestippeld langs 5 roadmaps:

•Roadmap 1: veilig investeren en desinvesteren/duurzaam asset management

•Roadmap 2: naar een integrale uitvoering van beleid

•Roadmap 3: naar een transparante en beveiligde sector

•Roadmap 4: ruimte voor (petro)chemieclusters

•Roadmap 5 naar een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie

De prioriteit van dit moment is het neerzetten van een solide organisatiestructuur, zodat de succesvolle kick off een goed vervolg krijgt. Hieronder treft u een stand van zaken.

Organisatie van het programma

Op de oproep van het Ministerie van IenM om zich aan te melden voor het programma zijn al veel reacties gekomen. De aansturing van het programma is nu goeddeels compleet, op enkele vacatures na. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap zijn in de verschillende gremia evenwichtig vertegenwoordigd.

De structuur van het programma ziet er als volgt uit:

•Een stuurgroep die de strategie van het programma definieert en bewaakt

•Een trekkersoverleg waarin de trekkers van de vijf roadmaps bij elkaar komen en waar operationele zaken worden besproken

•Een programmabureau met de programmamanager, de secretarissen van de roadmaps, een communicatie-adviseur en een financieel adviseur

•Per roadmap een trekker, secretarissen en deelnemers. Per roadmap zal een kernteam met vertegenwoordiging van alledrie de disciplines regelmatig overleggen.

Hieronder treft u de voorlopige stand van zaken van de organisatie aan, met de namen van de deelnemers vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap.

Veiligheid Voorop is bezig een voorstel voor governance voor de industrie te ontwikkelen om de betrokkenheid van de deelnemende branches te borgen. De governance zal bij voorkeur worden ingebed in bestaande gremia van Veiligheid Voorop, zoals de Projectgroep, het Kernbrancheoverleg en het Directeurenoverleg.

Roadmaps, een stand van zaken

Roadmap 1 en 5 – Deze roadmaps worden getrokken door de industrie

De uitdagingen van de twee roadmaps worden besproken in een workshop met als doel het tekenen van een eerste contour van deze roadmaps. Deelnemers zijn aangemeld, de trekkers Erik Klooster en Sandra de Bont en secretaris Peter Bareman zullen aanwezig zijn. De workshop is voorzien in januari 2017. Programmamanager Saskia Raas van het ministerie van IenM zal het programma kort introduceren.

Roadmap 2 - Deze roadmap wordt getrokken door de overheid

Roadmap 2 wordt getrokken door de heer Peter Torbijn (directeur Veiligheid en Risico’s, IenM) en de heer Rob Triemstra (plv. directeur Gezond en Veilig werken, SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De secretarissen zijn Danischa Ramdat (IenM) en Simone Wiers (SZW). Op dit moment wordt een startbijeenkomst met alle deelnemers gepland (waarschijnlijk in januari 2017). In de startbijeenkomst zal naast een kennismaking aandacht zijn voor de inbreng, kennis en expertise van de deelnemers aan de verdere uitwerking van roadmap 2.

Roadmap 3 - Deze roadmap wordt getrokken door de wetenschap

Voor Roadmap 3 wordt een lid voor de stuurgroep nog aangezocht. Trekker is Aukje Hassoldt van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Chris Thijssen (RIVM) en Nicolette Bouman (IenM) zijn de secretarissen voor deze roadmap. Er worden op dit moment verkennende interviews gehouden en een workshop voor deze roadmap wordt voorzien begin maart 2017.

Roadmap 4 – Deze roadmap wordt getrokken door de overheid

Met de beoogde trekker voor deze roadmap vindt in december een gesprek plaats. Charles Tangerman  (IenM) is secretaris. Een eerste vergadering van het team is voorzien in januari 2017.