Het programma onderzoekt ook de integrale uitvoering van beleid. Het Brzo 2015 is integraal van aard en stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland op het gebied van externe veiligheid/milieu, arbeidsveiligheid (interne veiligheid) en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Er zijn drie kerntoezichthouders die alle werken vanuit hun eigen expertise en wettelijke verantwoordelijkheid: Brzo-omgevingsdiensten, Inspectie SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio’s. De betreffende wetgeving vormt implementatie van Europese regelgeving. Er wordt gewerkt aan twee concrete doelen:

  1. Waar mogelijk komen tot een verdere beleidsvernieuwing van het Brzo-beleid om integrale uitvoering te bevorderen;
  2. (De uitvoering van) het Brzo-stelsel zo vormgeven dat het robuust en toekomstbestendig is, gericht op een duurzame beheersing van de veiligheid door alle partijen.

Daartoe worden verschillende opties verkend om te komen tot een gezamenlijke visie op het Brzo-stelsel dat effectief is met oog op de toekomstige ontwikkelingen.