Bij het uitvoeren van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) is samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties een belangrijke factor. Om de samenwerking tussen de bij de uitvoering van het Brzo betrokken partijen gestalte te geven is het BRZO+ opgezet.

Door onduidelijkheden ten aanzien van de opdracht, de financiering, de capaciteit en de onderlinge verhoudingen van deelnemende partijen is het voor BRZO+ lastig haar opdracht robuust en toekomstbestendig uit te voeren. Er is bij betrokkenen consensus dat BRZO+ toe is aan een nieuwe stap door de samenwerking die BRZO+ belichaamt, verder te formaliseren.

Dit onderzoek is bedoeld om het Brzo-toezicht in kaart te brengen en te verkennen welke samenwerkingsvorm zich het beste leent voor dit doel.